เิทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ นครปฐม
หน้าหลัก     เกี่ยวกับเทศบาลตำบล     สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาลตำบล      กระดานกระทู้      ดาวน์โหลด
"ท้องถิ่นเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา"
"ท้องถิ่นเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา"
 


เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม วันนี้ 2 คน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เมื่อวาน 22 คน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เดือนนี้ 457 คน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ปีนี้ 9,145 คน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ออนไลน์ 1 คน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐาน


ความเป็นมา
เดิมตำบลโพรงมะเดื่อมีชื่อเรียกว่า “บ้านหัวเข้” เพราะคลองตรงข้ามสะพานเกวียนมีต้นมะเดื่อใหญ่
อยู่ต้นหนึ่งมีโพรงใหญ่จนมีจระเข้เข้าไปอาศัยอยู่ได้ ต่อมาจระเข้หายไปเหลือ แต่โพรง จึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านหัวเข้มาเป็น “บ้านโพรงมะเดื่อ” ก่อนที่เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อจะได้ยกฐานะนั้นได้เป็นสุขาภิบาลตำบลโพรงมะเดื่อมาก่อนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 จนถึง พ.ศ. 2542 มีการแต่งตั้งโดยตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 จนถึงพ.ศ. 2529 และโดยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 จนถึงพ.ศ. 2542 มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สุขาภิบาลตำบลโพรงมะเดื่อจำนวน 15 คน แล้วจึงได้ยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ จำนวน 4 คน


ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งบริเวณ เป็นแผ่นดินผืนใหญ่ถูกแบ่งย่อย โดยคลองธรรมชาติ ลำธารธรรมชาติและคลองชลประทาน พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำ เกษตรกรรม พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงโดยลาดเอียงจากทางด้านทิศเหนือลงไปทางทิศใต้และทางด้านทิศใต้ มีทางรถไฟสายใต้ และถนนเพชรเกษมเป็นทางแนวขนานไปทางทิศใต้


ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของเทศบาลโพรงมะเดื่อ มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์


อาณาเขต
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อมีขนาดพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด 14.80 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ หมู่ที่ 2 ตำบลโพรงมะเดื่อ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพยา
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองดินแดง
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


จำนวนประชากร
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อมีประชากรทั้งหมด (พ.ค.2557) 10,569 คน แบ่งเป็นชาย  5,041  คนหญิง 5,528 คน มีครัวเรือนจำนวน  3,380   ครัวเรือน  จากจำนวนชุมชน 20 ชุมชน

 

ตราสัญลักษณ์
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ


ลักษณะของวงกลม
เสมือนหนึ่งว่าประชาชน พนักงาน สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นนิจ ดั่งวัฎจักรซึ่งมนุษย์และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเอื้อเฟื้อ ต่อกันอย่างสมดุลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ


ต้นมะเดื่อ
มะเดื่อเป็นไม้มงคล ในตำราบางเล่มเคยให้ความหมายไว้แต่ในที่นี้ให้ความหมายว่า องค์กรอันเป็นร่มเงาแก่ผู้คน ซึ่งคอยปกป้องประโยชน์และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็นเจ้าขององค์กรโดยแท้จริง ซึ่งต้นมะเดื่อนี้ ยังเป็นชื่อตั่งเดิมของท้องถิ่น คือหมู่บ้านโพรงมะเดื่อ วัดโพรงมะเดื่อ ตลาดโพรงมะเดื่อ รวมถึงตำบลโพรงมะเดื่อด้วย


พระพุทธรูป
เพื่อแสดงถึงหลักยึดมั่นในการบริหารการปกครอง โดยมีสาระและแก่นสารที่โยงใยมาแต่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความมีธรรมะอยู่ในจิตใจทั้งองค์กรซึ่งจะเสมอด้วยว่า ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจำชาติอย่างหนึ่งด้วย


ไร่นาและพืชพรรณธัญญาหาร
ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผื่นแผ่นดิน และความมั่งมีศรีสุขของประชาชน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

 

สถานที่ที่น่าสนใจ
- วัดโพรงมะเดื่อ
- วัดหว้าเอน
- สวนศรีรัศม์
- ศูนย์การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์  บึงลาดโพธิ์

สำนักงานเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ       243 หมู่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000       โทรศัพท์ (034) 377 550, (034) 378 330, (034) 387 110